• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
SK

Všeobecné obchodné podmienky

Tlačiť

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Laborus, s.r.o. v zmysle § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

1. Spoločnosť

Spoločnosť Laborus, s.r.o., IČO: 46 547 088, so sídlom: Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava , zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vložka č.: 79436/B (ďalej len „Spoločnosť“) poskytuje okrem iného aj služby v oblasti vzdelávania, osobnostného rozvoja a skupinovej výmeny skúseností a schopností, pričom tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a účastníkom aktivít (ďalej len Účastník) , t.j. kurzov, školení, workshopov, konferencií a iných aktivít (ďalej len Aktivita), pričom sú pre zúčastnené strany Spoločnosť i Účastníka záväzné. Cieľom Spoločnosti je poskytnúť Účastníkom čo najkvalitnejšie služby.

2. Prihlásenie

Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Účastníkom vzniká na základe prihlášky, ktorá sa realizuje buď elektronicky prostredníctvom vyplnenej on-line objednávky na internetovej stránke www.laborus.sk, e-mailom, alebo zaslaním objednávky poštou na adresu prevádzky: Laborus, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava . V prípade maloletých osôb prihlášku podáva zákonný zástupca maloletého. Prihlásenie na konkrétny typ Aktivity je záväzné. Účastník môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 5 dní pred dňom zahájenia Aktivity písomnou formou, pričom rozhodujúcim je termín doručenia do Spoločnosti.  Uzávierka prihlášok je 3 dni pre zahájením Aktivity. Zaslané prihlášky/objednávky Spoločnosť nepotvrdzuje.

3. Cena

3.1) Cena za predmet plnenia je zmluvná a je určená cenníkom Spoločnosti. Všetky ceny sú uvedené na webovej stránke spoločnosti www.laborus.sk pri každej Aktivite osobitne. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Spoločnosť Laborus, s.r.o.  je platcom DPH. Zľavy, ktoré je možné si pri objednaní uplatniť sú uvedené na webovej stránke spoločnosti www.laborus.sk, vrátane podmienok pre ich uplatnenie. Zľavy je možné uplatniť pri objednaní Aktivity alebo pri úhrade. Zľavy už nie je možné uplatniť po uhradení vložného poplatku za Aktivitu. Poskytované zľavy sa nekumulujú. Je možné využiť najvyššiu možnú zľavu.

3.2) V cene sú zahrnuté náklady na organizačné, technické a lektorské zabezpečenie vrátane autorsky spracovaného školiaceho materiálu (školenia a kurzy), prípadné konzultácie, malé občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a obed pokiaľ je vyslovene v popise Aktivity uvedené, že sa obed poskytuje. Náklady na kúpu učebnice pri jazykových kurzoch nie sú zahrnuté v cene kurzu. Učebnicu odporúčame zakúpiť si až po prvej vyučovacej hodine.

4. Platba

4.1) Vložné ako poplatok za Aktivitu je možné hradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, a.s. na účet číslo: 2927872356 /1100. Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: je uvedený v pokynoch platby a v objednávkovom formulári Aktivity na www.laborus.sk.

4.2) Splatnosť poplatku za Aktivitu je najneskôr 3 dni pred zahájením Aktivity.

4.3) Zmluvná sankcia za omeškanie: Ak sa dostane Účastník pri plnení záväzkov do omeškania, môže si Spoločnosť uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

4.4) Faktúru na uhradené vložné, ktoré budú na účte Spoločnosti aspoň 2 dni pred termínom konania školiacej Aktivity účastníci obdržia pri prezentácii a na platby došlé po tomto termíne bude faktúra zaslaná poštou na adresu uvedenú v záväznej objednávke (prihláške).

5. Storno podmienky

Podmienky pre stornovanie Aktivity a prípadné vrátenie vložného poplatku za Aktivitu sú nasledovné:

5.1) Záväznú prihlášku (objednávku, zmluvu) na realizáciu Aktivity je možné bez storno poplatku stornovať zo strany Účastníka len z vážnych, preukázaných dôvodov a to najneskôr do 3 pracovných dní pred konaním vybranej Aktivity, pričom za rozhodujúci moment sa považuje deň doručenia Spoločnosti. Storno poplatok pri stornovaní účasti na Aktivite menej ako 3 pracovné dni pred termínom konania Aktivity je 100 % z vložného poplatku za Aktivitu.

5.2) Stornovanie po zahájení prvého dňa Aktivity – storno poplatok: plná výška vložného poplatku za Aktivitu, pričom v prípade uhradeného poplatku študijné materiály budú zaslané na adresu Účastníka a v prípade neuhradeného vložného poplatku za aktivitu bude poplatok vyfakturovaný v plnej výške (po úhrade študijné materiály zašleme Účastníkovi).

5.3) Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť skupinu s počtom Účastníkov nižším ako 5 a možnosť ponúknutia Účastníkovi pokračovať s inou skupinou na rovnakej vedomostnej úrovni prípadne v rovnakej Aktivite v inom čase.

5.4) Spoločnosť umožní v prípade možnosti zmenu prihláseného Účastníka vyslaním náhradníka, no Účastník musí takúto zmenu Spoločnosti oznámiť, vrátane kontaktu na náhradníka za Účastníka (meno, priezvisko, telefonický a mailový kontakt).

5.5) Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v Aktivitách (zmena učebných osnov, zmena miesta konania a realizácie Aktivity, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny, výmena lektora, iná časová disponibilita Aktivity, apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie Aktivity, prípadne jej časti.

a) Ak dôjde ku zmene v Aktivite alebo k jej zrušeniu, bude Účastník bezodkladne o tejto skutočnosti informovaný telefonicky alebo SMS správou prípadne e-mailom.

b) V prípade zrušenia Aktivity Spoločnosťou, vzniká Účastníkovi nárok na vrátenie celého uhradeného vložného poplatku za Aktivitu. V takomto prípade bude na základe požiadavky Účastníka uhradený vložný poplatok prevedený na účet Účastníka do 7 pracovných dní.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1) Spoločnosť môže z dôvodu nenaplnenia kapacít Aktivity od zmluvy odstúpiť.

6.2) Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Účastníkom a zrušiť bez náhrady účasť Účastníka na aktivite organizovanej Spoločnosťou, a to v prípade, ak Účastník svojim správaním ohrozuje majetok alebo zdravie ostatných účastníkov kurzu alebo zamestnancov, lektorov a iných pracovníkov Spoločnosti alebo závažným spôsobom narušuje priebeh Aktivity.

7. Organizačné podmienky

7.1) Účasť na Aktivitách nie je povinná. Za neúčasť Účastníka na Aktivite neposkytuje Spoločnosť žiadnu finančnú ani inú kompenzáciu.

7.2) Vymeškanie časti Aktivity zo strany Účastníka nie je dôvodom na pomerné zníženie ceny vložného poplatku za Aktivitu, alebo na vrátenie časti poplatku.

7.3) Vymeškané časti Aktivít nie je možné Účastníkom prenášať do iného obdobia, ani ich nahrádzať v rámci obdobnej Aktivity inak.

7.4) Doplňujúce organizačné informácie:

  • Prezentácia Účastníkov sa začína 30 min. pred samotným zahájením Aktivít
  • Miesto a termín konania jednotlivých školiacich aktivít je uvedený v záväznej prihláške
  • Vybrané Aktivity je možné zorganizovať i pre jednotlivé uzatvorené skupiny s voľbou obsahu, miesta, termínu konania, pričom cena a podmienky realizácie Aktivity je v tomto prípade dohodnutá individuálne
  • dĺžka vyučovacej hodiny Aktivity  je 45 minút, pokiaľ nie je uvedené inak.

8. Zmeny podmienok

Akékoľvek zmeny v týchto obchodných podmienkach budú realizované v písomnej forme uverejnením na internetovej stránke spoločnosti www.laborus.sk.

9. Ochrana osobných údajov

9.1) Spoločnosť prehlasuje, že všetky údaje poskytnuté Účastníkom budú zhromažďované a spracované výlučne na účely poskytované na služby v rámci Spoločnosti, ktorá sa zaväzuje nakladať s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu Účastníka budú uvedené údaje znehodnotené.

9.2) Účastník podaním prihlášky a/alebo objednávky prehlasuje, že v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje Spoločnosti osobné údaje uvedené v prihláške a/alebo objednávke za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu.

9.3) Spoločnosť neposkytuje osobné údaje žiadnym spoločnostiam, spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám okrem tých, kde je Spoločnosť povinná poskytovať osobné údaje podľa zákona (a to napr. Slovenská pošta, Slovenská obchodná inšpekcia, daňové orgány alebo orgány činné v trestnom konaní).

9.4) Osobné údaje v mene Spoločnosti spracúvajú sprostredkovatelia, najmä spoločnosť GoRem s.r.o, Jankolova 4, Bratislava, IČO: 47 193 999, zabezpečujúca vedenie účtovníctva Spoločnosti. Prevádzkovateľ/Spoločnosť postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Účastníka v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom Účastníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). Získané osobné údaje Spoločnosť nezverejňuje. Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje Účastníkov budú sprístupnené iba pracovníkom prevádzkovateľa t.j. Spoločnosti, za účelom vybavenia objednávky. Všetci pracovníci, ktorí prídu do styku s osobnými údajmi boli poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

9.5) Účastník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Účastník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje. Účastník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Účastník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Účastník má na základe ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady, obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g)likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

9.6) Účastník výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany Spoločnosti sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa Účastník výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konaia, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to vo forme porušenia autorských a iných práv duševného vlastníctva, najmä vyhotovením rozmnožením (kópií) materiálov.

10. Osobitné ustanovenia

10.1) Účastník sa zaväzuje k tomu, že bez výslovného súhlasu Spoločnosti nebude kontaktovať lektora, zvlášť pokiaľ sa jedná o dodávanie akýchkoľvek služieb súvisiacich s predmetom podnikania Spoločnosti.

10.2) Účastník sa zaväzuje neprejednávať s lektorom záležitosti týkajúce sa obchodných podmienok výučby.

10.3) V prípade porušenia povinností uvedených v odseku 1 a 2 tohto článku je Účastník povinný uhradiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 1 000,– eur za každé jednotlivé porušenie a to aj v prípade, že Aktivita nebude riadne dokončená.

10.4) Spoločnosť a Účastník zodpovedajú za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane podľa ust. §373 a nasl. Obchodného zákonníka. V prípade zodpovednosti za škodu Spoločnosti za žiadnych okolností žiadna zodpovednosť Spoločnosti, jeho partnerov a zamestnancov týkajúcich sa poskytnutých služieb, neprekročí 100 eur alebo skutočnú náhradu škody podľa toho, ktorá je nižšia (vrátane všetkých právnych a iných nákladov). Z náhrady skutočnej škody sú vylúčené všetky následné straty, ušlý zisk a akékoľvek ekonomické straty. Spoločnosť v žiadnom prípade neponesie zodpovednosť za straty, škody, náklady alebo výdavky vzniknuté akýmkoľvek spôsobom zo zanedbania alebo opomenutia, podvodného činu alebo opomenutia, skreslenia údajov alebo z úmyselného zanedbania alebo v spojitosti s nimi na strane Účastníka.

11. Záverečné ustanovenia

11.1) Pokiaľ tieto obchodné podmienky nestanovia inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, t.j. Spoločnosťou a Účastníkom príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

11.2) Znenie týchto obchodných podmienok je pre zmluvné strany záväzné.

11.3) V zmysle § 273 Obchodného zákonníka sa tieto obchodné podmienky považujú za Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Laborus, s.r.o, Hviezdoslavovo nám. 7, 811 02 Bratislava a sú platné pre všetky prevádzky Spoločnosti od 18. 06. 2015.