Ekonomické poradenstvo pre malé a stredné podniky

Tlačiť

Primárnym cieľom ekonomického poradenstva je zlepšenie efektívnosti fungovania firmy. Poradenská činnosť je orientovaná najmä na riešenie špecifických problémov klientov, ktoré súvisia s podnikaním. V rámci ekonomického poradenstva vieme klientom pomôcť v oblasti financií, účtovníctva, právnych, daňových, obchodných aspektoch podnikania vrátane personálnych aspektov. Naši klienti využívajú najmä služby súvisiace s:

  • realizáciou ekonomických analýz podniku vrátane hĺbkovej analýzy
  • identifikáciou faktorov ovplyvňujúcich fungovanie spoločnosti
  • určením potrebných procesných zmien a ich implementáciou
  • identifikáciou silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb
  • optimalizáciou firemných procesov
  • posúdením investičných zámerov z hľadiska ich realizovateľnosti
  • daňovými a účtovnými aspektami podnikania

 

Najmä poradenská činnosť vykonávaná v rámci účtovných a daňových služieb služieb, realizovaných na základe špecifických požiadaviek klienta, zabezpečuje naša spoločnosť v základe spolupráce s akreditovaným audítorom a daňovým poradcom, čo zabezpečuje vysokú kvalitu nami poskytovaných služieb. Rozsah a charakter týchto poradenských služieb je definovaný idividuálne po konzultácii s klientom.