Profil firmy

Tlačiť

Víziou vzniku spoločnosti Laborus s.r.o. bolo vytvoriť poradenskú  a vzdelávaciu agentúru, ktorá dokáže klientom poskytnúť skutočne kvalitný, profesionálny a komplexný servis v oblasti vzdelávania a odborného ekonomického poradenstva. Orientujeme sa v prevažnej miere na poradenstvo pre malé a stredné podniky.

Naše dlhoročné skúsenosti  a skúsenosti našich profesionálnych lektorov v podnikovej sfére i v oblasti vzdelávania dávajú skutočnú kvalitu našej práci.

V rámci vzdelávacej činnosti  sa orientujeme na všetky témy, ktoré priniesla táto doba, ktoré sú prínosom v profesijnom raste jednotlivcov, ktoré zlepšia vyhliadky na umiestnenie sa na trhu práce (či už na Slovensku, či na európskom trhu práce). V súvislosti s organizáciou školení má spoločnosť bohaté skúsenosti v oblasti školiacej činnosti a v neposlednom rade i v oblasti projektového manažmentu. Prioritne sa Laborus, s.r.o. orientuje na organizovanie školení, seminárov, kurzov, workshopov a konferencií, ktoré sú tematicky orientované na aktuálne a atraktívne témy súčasnosti, na zvyšovanie kvalifikácie a profesijný rast zručností a kompetentnosti frekventantov, na zvyšovanie úrovne praktických skúseností v špecifických oblastiach riadenia, organizovania, plánovania, kontroly a na zvyšovanie jazykovej úrovne frekventantov bez vekového obmedzenia pre rôzne stupne obtiažnosti jazyka.

V našej spoločnosti je vždy zabezpečená:

 • výučba profesionálnymi lektormi s dlhoročnými skúsenosťami vo vzdelávacom procese a praxi
 • výučba lektormi s autorskou publikačnou činnosťou
 • kvalita a atraktívne témy i pre najnáročnejších účastníkov
 • osvedčená metodika výučby len v malých skupinách
 • príjemná a priateľská atmosféra
 • reaktivita na požiadavky klientov z rôznych oblastí
 • spoľahlivosť ponúkaných riešení
 • starostlivosť o klientov

Činnosť našej spoločnosti definujú základné hodnoty, ktoré determinujú každodenný prístup našich pracovníkov ku klientom i obchodným partnerom. Snažíme sa zabezpečiť poskytnutie služieb pre maximálnu spokojnosť klientov pri rešpektovaní platných legislatívnych noriem. Individuálny prístup ku potrebám, rýchle jednanie a orientácia na spokojnosť klienta je cesta, ktorou kráča naša spoločnosť.

Veríme v to, že:

 • každý jednotlivec má svoju autentickú vnútornú hodnotu, a preto je dôležité pristupovať ku každému klientovi individuálne,
 • nevyhnutným predpokladom rozvoja spoločnosti je zabezpečenie prosperity ľudí prostredníctvom spolupráce, a preto sa snažíme rozvíjať spoluprácu s našimi klientmi i obchodnými partnermi. Našim cieľom je snaha o deľbu poznatkov a skúseností, pretože len úspechy sú víťazstvom nás všetkých,
 • rôznorodosť je hodnota ktorá spoločnosť posilňuje a ktorá by mala byť uctievaná a chránená. Naša spoločnosť rešpektuje hodnoty svojich klientov a obchodných partnerov a hľadá také rozloženie výdavkov svojich klientov v jednotlivých oblastiach financovania, ktoré zabezpečia vysokú kvalitu nami ponúknutých riešení,
 • odbornosť je nevyhnutným predpokladom kvalitného poskytovania služieb zákazníkom. V tejto súvislosti využívame a zdokonaľujeme svoje skúsenosti v našich oblastiach podnikania preto, aby sme ukázali, že veríme sami v seba, v svoju odbornosť, a preto pri komunikácii s klientom aktívne pristupujeme k návrhom riešení, ktoré dokážu pokryť individuálne požiadavky klientov.